Зов News – брой 73 / 24 април 2014
Read

Зов News – брой 73 / 24 април 2014

by Promo Fiesta

×åòâúðòúê, 24 àïðèë 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 73/1266 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Îáâèíåíèòå â óáèéñòâîòî íà ïåíñèîíåðêà îñòàâàò â àðåñòà Ñòð. 2 Ñòð.... More

Read the publication