Зов News – брой 91 / 27 май 2014
Read

Зов News – брой 91 / 27 май 2014

by Promo Fiesta

Âòîðíèê, 27 ìàé 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 91/1284 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Îáõîäåí ïúò ñòàâà ñ ÷åòèðè ëåíòè Ñòð. 3 Ñòð. 4 ßâîð Âåí÷åâ:... More

Read the publication