ЗОВ News – брой 237 / 11 декември 2013
Read

ЗОВ News – брой 237 / 11 декември 2013

by Promo Fiesta

Ñðÿäà, 11 äåêåìâðè 2013 ã., ãîä. VII, áð. 237/1186 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÏîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. WWW.ZOVNEWS.COM Åêèïúò íà "Áúëãàðñêà èñòîðèÿ": "Ñúçäàäîõìå ñàéò ñ âàæíà è èíòåðåñíà... More

Read the publication