Вестник Зов News – брой 86 / 20 май 2014
Read

Вестник Зов News – брой 86 / 20 май 2014

by Promo Fiesta

Âòîðíèê, 20 ìàé 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 86/1279 0.50 ëâ. Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí WWW.ZOVNEWS.COM Õóáàâî å îò âðåìå íà âðåìå â Áúëãàðèÿ äà ñå ïðîâåæäàò èçáîðè. Òàêà... More

Read the publication