Вестник Зов News – брой 107 / 20 юни 2014
Read

Вестник Зов News – брой 107 / 20 юни 2014

by Promo Fiesta

Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Ïîëèòèöèòå èäâàò è ñè îòèâàò, ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî îñòàâà Ïåòúê, 20 þíè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 107/1300 0.50 ëâ. Âåñòíèêúò èçëèçà îò 1943 ã. www.zovnews.com Àãíåñà Ñòàâàðîâà ñå êàíäèäàòèðà îòíîâî çà øåô íà Îêðúæíèÿ ñúä Ñòð. 3... More

Read the publication