Вестник Култура - брой 43 от 14 декември 2012 г.
Read

Вестник Култура - брой 43 от 14 декември 2012 г.

by Promo Fiesta

»‚‡Ì ÷‡Ì‚ ÔÓÎÛ˜Ë Ì‡ 14 ‰ÂÍÂÏ‚Ë Ú. „. √ÓÎˇÏ‡Ú‡ ̇„‡‰‡ Á‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ̇ —ÓÙËÈÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ "—‚.  ÎËÏÂÌÚ ŒıˉÒÍË". œËÒ˙‰ËÌˇ‚‡Ï Ò Í˙Ï ÔÓÁ‰‡‚ËÚ Í˙Ï Ú‚Óˆ‡, Á‡ÒÎÛÊËÎ ÔÓ‰ÌÓÚÓ ‡Í‡‰ÂÏ˘ÌÓ ÔËÁ̇ÌË Á‡ ËÁˇ˘Ìˡ ÒË ÔËÌÓÒ Í˙Ï ·˙΄‡Ò͇ڇ ÔÓÂÁˡ Ë... More

Read the publication