Propuesta Pedagógica de Tiempo Completo
Read

Propuesta Pedagógica de Tiempo Completo

by Tiempo Completo Escuela186

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central PROYECTO MECAEP ANEP/BIRF PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA PPPEEEDDDAAAGGGÓÓÓGGGIIICCCAAA PPPAAARRRAAA LLLAAASSS EEESSSCCCUUUEEELLLAAASSS DDDEEE TTTIIIEEEMMMPPPOOO CCCOOOMMMPPPLLLEEETTTOOO... More

Read the publication