¡La falta de los Derechos Humanos en su máxima expresión!
Read

¡La falta de los Derechos Humanos en su máxima expresión!

by Yuliana Carvajal

¡¡LLaa ffaallttaa ddee nnuueessttrrooss DDEERREECCHHOOSS HHUUMMAANNOOSS eenn ssuu mmááxxiimmaa eexxpprreessiióónn!! CCoonnooccee,, aa ccuuaalleess ddee ttuuss ddeerreecchhooss eessttaass ffaallttaannttaaddoo,, yy ccoommoo ppoorrddeerr rreemmeeddiiaarrlloo... More

Read the publication