Nivel  1. La Empresa turística y la contabilidad
Read

Nivel 1. La Empresa turística y la contabilidad

by Carmen Palacios

CCAARRMMEENN LLUUCCIIAA PPAALLAACCIIOOSS OORRTTIIZZ UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE NNAARRIIÑÑOO VVIIRRTTUUAALL CCOONNTTAADDOORRAA PPÚÚBBLLIICCAA SSEEDDEE PPAANNAAMMEERRIICCAANNAA TTUUTTOORRAA VVIIRRTTUUAALL BBLLOOQQUUEE 66,, PPIISSOO 22,, OOFFIICCIINNAA... More

Read the publication