سیاست نامه آرمان شهر
Read

سیاست نامه آرمان شهر

by armanshahr

‫کنیم؟‬ ‫نقد‬ ‫را‬ ‫پارلمان‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫انتفاعی‬ ‫�ر‬�‫غی‬ ‫و‬ ‫�تقل‬�‫مس‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫�هر‬�‫ش‬ ‫آرمان‬ ‫�اد‬�‫بنی‬ ‫دسته‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫�ت‬�‫اس‬ ‫کابل‬ ‫در‬ ‫�تقر‬�‫مس‬ ‫�هروندی‬�‫ش‬ ‫دولتی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ،‫�ی‬�‫قوم‬ ،‫مذهبی‬ ،‫�ی‬�‫سیاس‬ ،‫اقتصادی‬... More

Read the publication