Соседи № 13
Read

Соседи № 13

by Газета "Соседи"

¹ 13 (670), 2012 ãîä, 5 апреля, ×ÅÒÂÅÐà Òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Öåíû äàíû íà äàòó âûõîäà ãàçåòû.

Read the publication