20111215. Tim hieu them ve Van san tre
Read

20111215. Tim hieu them ve Van san tre

by VÁN SÀN TRE PINCTADALI VIETNAM

1 | T r a n g w w w . s a n t r e - a l i . c o m NHỮNG ĐIỂM CỘNG CHO VÁN SÀN TRE Một điều dễ nhận thấy, ván sàn tre tƣơng tự nhƣ gỗ tự nhiên nhƣng thân thiện với môi trƣờng bởi dễ trồng, thời gian trƣởng thành ngắn chỉ 3 - 5 năm. Công nghệ và kỹ thuận... More

Read the publication