PES054
Read

PES054

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a doce de junio de dos mil diez. -----------V I S T O: El escrito de queja de doce de... More

Read the publication