PES050
Read

PES050

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a catorce de junio de dos mil diez. -------V I S T O: I. - El escrito de nueve de... More

Read the publication