PES044
Read

PES044

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a ocho de junio de dos mil diez. -----------V I S T O: El escrito de queja de cinco... More

Read the publication