PES079
Read

PES079

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a diecinueve de junio de dos mil diez. ---V I S T O: I. - El escrito de fecha quince... More

Read the publication