PES035
Read

PES035

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dos de junio de dos mil diez. ------------V I S T O: I. - El escrito de primero de... More

Read the publication