PES082
Read

PES082

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiocho de junio de dos mil diez. ----V I S T O: El escrito de queja de... More

Read the publication