acta 20a sesión extra
Read

acta 20a sesión extra

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall OOrrggaanniissmmoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo Acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria del año 2012 Página 1 09 de Marzo de 2012 n la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,... More

Read the publication