PES063
Read

PES063

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dieciséis de junio de dos mil diez. ------V I S T O: El escrito de queja signado... More

Read the publication