PES060
Read

PES060

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo ---A U T O. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quince de junio de dos mil diez. -------------------V I S T O: El escrito de queja,... More

Read the publication