acta 25 ses Extra
Read

acta 25 ses Extra

by Cofel Chiapas

CCoommiissiióónn ddee FFiissccaalliizzaacciióónn EElleeccttoorraall ÓÓrrggaannoo CCoonnssttiittuucciioonnaall AAuuttóónnoommoo Acta de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Año 2012 Página 1 18 de Abril de 2012 n la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,... More

Read the publication