Open letter to Ananthi Sasitharan
Read

Open letter to Ananthi Sasitharan

by Kanthar Balanathan

1 பங்குனி, 1, 2014 திருமதி அனந்தி சசிதரன் (Ananthi Sasitharan), வணக்கம், ආයුබ ෝවන්, இலங்கை - தமிழர்ைளது பயங்ைரமான அரசியல் கைாள்கை வணக்கம், தயவு சசய்து இம்மடலை முழுலமயாக படித்து விழிப்புணர்ச்சிலய தமிழ் மக்கள் மனதில் உருவாக்கினால் நன்றி. உம்லம தலைவராக்க... More

Read the publication