Service code aficio
Read

Service code aficio

by hieu tran

1 Service code Aficio 101 Lỗi đèn chụp  Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò thấy chính xác khi thưc hiện Shading  Đèn chụp hư  Board cấp nguồn cho đèn chụp hư  Các kết nối đèn chụp không chính xác  Gương phần Scan bị dơ hoặc nằm ngoài vị trí  SBU board... More

Read the publication