14_Giao trinh Autocad 3D_DHQGHN
Read

14_Giao trinh Autocad 3D_DHQGHN

by azupshare

C«ng Ty Cæ PhÇn Gi¸o Dôc ViÖt Nam Nhµ A3P2, TT gi¸o viªn - §HSPNN - §HQG - Hµ néi Tel: 04.7548159 hoÆc 04.7549260, Fax: 04.7549132 Website: http://giaoducvietnam.edu.vn HoÆc http://tinhoctrevietnam.com 1 Ch-¬ng I: Mét sè thao t¸c c¬ b¶n trong Autocad 3D I.... More

Read the publication