03_Giao trinh Sketchup_5
Read

03_Giao trinh Sketchup_5

by azupshare

H ng d n s d ng SketchUp 5.0 M u Trang 1 1. V t p tài li u này C ng nh các tài li u tham kh o ph n m m tin h c hi n nay, tôi ch là ng i biên so n ch không ph i tác gi . Mong ý ki n óng góp c a các b n tài li u t t h n. Tài li u c biên so n d a trên Help... More

Read the publication