DESEADO DE TODAS LAS GENTES (1)
Read

DESEADO DE TODAS LAS GENTES (1)

by jorge aquise

EELL DDEESSEEAADDOO DDEE TTOODDAASS LLAASS GGEENNTTEESS TToommoo 33 ddee llaa SSeerriiee EEll CCoonnfflliiccttoo ““LLaa bbiiooggrraaffííaa ddee CCrriissttoo mmááss ssiiggnniiffiiccaattiivvaa yy pprrooffuunnddaammeennttee eessppiirriittuuaall qquuee ssee... More

Read the publication