EL CAMINO A CRISTO
Read

EL CAMINO A CRISTO

by jorge aquise

EELL CCAAMMIINNOO AA CCRRIISSTTOO CCoonnoozzccaa llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa aallccaannzzaarr llaa ppaazz iinntteerriioorr,, llaa sseegguurriiddaadd ddee llaa ssaallvvaacciióónn yy uunnaa pplleennaa ttrraannssffoorrmmaacciióónn eenn... More

Read the publication