Училищен вестник май 2013
Read

Училищен вестник май 2013

by Maria Eneva

Èçäàíèå íà ÑÎÓ “Õðèñòî Áîòåâ” - Ðóñå Празничен брой 24 ìàé 2013 ã. Öåíà 0,50 ëâ. Рисунка: Грациела Димитрова Óчèëèщåòî íå å îíîâà, ãàäíîòî âðåìå, ìåжäó äâå âàкàíцèè. Óчèëèщåòî å âðåìåòî ìåжäó. . . Нàчàëîòî íà Жèâîòà è Кðàя Мó. È âñèчкî îíîâà, кîåòî íè... More

Read the publication