பல்லவ சோழ கலைஞர்களின் கலையாளுமை ( சிற்பம் )
Read

பல்லவ சோழ கலைஞர்களின் கலையாளுமை ( சிற்பம் )

by Jeyabala Jeyasulakshan

2ND YEAR 2ND SEMESTER ASSESSMENT NO-1 2007/SVIAS/V/25 gy;yt Nrho fiyQh;fspd; fiyahSik rpw;gj;jpy; ntspg;gLkhw;wpid cjhuzq;fSld; vLj;Jf;fhl;Lf? gy;ytu;fs; fpwp];j;Jtpw;F gpd; 600 njhlf;fk; 900 tiu; Ml;rp nra;J te;jdu;. ,tu;fs; fhyj;jpypUe;Jjhd; fiy tuyhw;W... More

Read the publication