Ψυχδραμα
Read

Ψυχδραμα

by Manos Alisavakis

Ψυχόδραμα Τί είναι το ψυχόδραμα; Το ψυχόδραμα είναι μια μζκοδοσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ, μζςα από τθν οποία το άτομο μακαίνει διαφορετικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ηωισ, μζςα από τθ δθμιουργικότθτα και τον αυκορμθτιςμό. Η “ψυχι” ςυνδζεται με το νου,... More

Read the publication