φωνη της Βισαλτίας 13-1-2012
Read

φωνη της Βισαλτίας 13-1-2012

by Τριανταφύλλου Διονύσης

ζει: 5 ζει: 18 Νέα ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά Σακεία θαηέζεζε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο ζηε Βνπιή, ζην πιαίζην ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ λέα ξχζκηζε ηζρχεη γηα φζνπο νθεηιέηεο είηε δελ έρνπλ ππαρζεί κέρξη ζήκεξα ζε θαζεζηψο... More

Read the publication