Φωνη της Βισαλτίας 25-11-11
Read

Φωνη της Βισαλτίας 25-11-11

by Τριανταφύλλου Διονύσης

Σελ Κπξηαθή 13 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ψξα 12. 00 π. κ. ηειέζηεθαλ κε θάζε επηζεκφηεηα ηα εγθαίληα ηνπ θηεξίνπ ηνπ ζπιιφγνπ Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ « Ζ ΝΗΓΡΗΣΑ» ην νπνίν βξίζθεηαη δίπια ζηα ΚΣΔΛ ηεο πφιεο. Ο ΢χιινγνο επραξηζηεί ηνλ ΢εβαζκηφηαην... More

Read the publication