φωνη της Βισαλτίας 6-1-2012
Read

φωνη της Βισαλτίας 6-1-2012

by Τριανταφύλλου Διονύσης

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί, Ἡ ἄπεηξε θηιαλζξσπία ηνῦ Θενῦ κᾶο ἀμηψλεη θαί πάιηλ ἐθέηνο λά πξνζθπλήζνπκε κέ αἰζζήκαηα εὐιαβείαο θαί πλεπκαηηθῆο ἀγαιιηάζεσο ηφ κέγα κπζηήξην ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Τἱνῦ θαί Λφγνπ ηνῦ Θενῦ, ηήλ Μεηξφπνιε ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ἑνξηῶλ, ηά... More

Read the publication