Φωνή της Βισαλτίας 21/10/11
Read

Φωνή της Βισαλτίας 21/10/11

by Τριανταφύλλου Διονύσης

Βθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη απφ θάζε θιάδν απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα πιεκκχξηζαλ ρζεο ην θέληξν ηεο Ώζήλαο ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζπιιαιεηήξηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Ώπφ ην Πεδίνλ ηνπ Ώξεσο κέρξη ην ΢χληαγκα, κηα νγθψδεο θαη δπλακηθή... More

Read the publication