Φωνή της Βισαλτίας 13-10-2011
Read

Φωνή της Βισαλτίας 13-10-2011

by Τριανταφύλλου Διονύσης

ζει: 10 ζει: 14 ζει: 8 Πέξαζαλ θηφιαο 70 ρξφληα απφ ηελ απνθξάδα κέξα ηεο 17εο Οθησβξίνπ 1941 φηαλ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαηνρήο κε κηα απίζηεπηε ελέξγεηα αγξηφηεηαο πξνέβεζαλ ζην νινθαχησκα ησλ Παιαηψλ Άλσ θαη Κάησ Κεξδπιιίσλ , θαίγνληαο ην ρσξηφ θαη... More

Read the publication