φωνη της Βισαλτίας 20-1-2012
Read

φωνη της Βισαλτίας 20-1-2012

by Τριανταφύλλου Διονύσης

Σν δξφκν γηα ηελ επηζηξνθή ελφο ζπάληνπ αξραίνπ νθηάδξαρκνπ ζηελ Διιάδα άλνημε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ζηελ Διβεηία πνπ έθξηλε φηη ε εθζθαθή θαη ε πψιεζε ηνπ ήηαλ παξάλνκεο . Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη πξφθεηηαη γηα πξντφλ εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εμήρζε... More

Read the publication