The Beatles
Read

The Beatles

by melina barboza

MMeeddiioo ssiigglloo ddee TThhee BBeeaattlleess SSee ccuummpplleenn 5500 aaññooss ddee llaa ccrreeaacciióónn ddee llaa mmííttiiccaa bbaannddaa iinngglleessaa MMAANNUUEELL AARRIIZZAA CCAANNAALLEESS

Read the publication