A6523 Peligro por deslizamiento en el sector de Shamboyacu-San Martín
Read

A6523 Peligro por deslizamiento en el sector de Shamboyacu-San Martín

by peru ingemmet

DDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN DDDEEE GGGEEEOOOLLLOOO GGGÍÍÍ AAA AAAMMMBBBIIIEEENNNTTT AAALLL YYY RRRIIIEEE SSSGGGOOO GGGEEEOOOLLLÓÓÓ GGGIIICCCOOO Peligro por deslizamiento del sector de Shamboyacu 1 Foto: Leslie Kaser Foto: Isaac Arce P. Foto: Isaac... More

Read the publication