CX
Read

CX

by arefani mehrdad

‫یک‬ ‫انتظار‬ ‫آن‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫خواننده‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫انتقادی‬ ‫فکاهی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫منطق‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫ماهنامه‬ ‫ای‬ ‫آفتابه‬ ‫و‬ ‫زنکی‬ ‫خاله‬ ‫و‬ ‫سرهنگی‬ . ‫. فرهنگی‬ ‫. اجتماعی‬ ‫سیاسی‬... More

Read the publication