ناوى مندالان يين كوردى
Read

ناوى مندالان يين كوردى

by akreyi sherzad

‫ئاباسا‬ ‫ئابێتین‬ ‫ئاپۆ‬ ‫ئاترۆ‬ ‫ئاتور‬ ‫ئاخێز‬ ‫ئادا‬ ‫ئاداد‬ ‫ئادان‬ ‫ئادۆ‬ ‫ئادیامان‬ ‫ئادیان‬ ‫ئارا‬ ‫ئاراد‬ ‫ئارارات‬ ‫ئاراز‬ ‫ئاراس‬ ‫هانا‬‌‫ن‬ ‫هرد‬‌‫ن‬ ‫ئ‬ ‫هیویل‬‌‫ن‬ ‫هرد‬‌‫ن‬ ‫ئ‬ ‫هاهان‬‌‫ن‬ ‫هرد‬‌‫ن‬ ‫ئ‬ ‫راسن‬ ‫ئۆرمان‬ ‫ئۆگر‬ ‫ئۆیار‬ ‫ئۆدار‬... More

Read the publication