მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში
Read

მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში

by UNFPA georgia

axalgazrdebis reproduqciuli janmrTeloba – iniciativa samxreT kavkasiaSi j. qristesaSvili, l. surmaniZe, l. kobalaZe, g. wulaZe, l. Sengelia, p. zardiaSvili mmoozzaarrddTTaa rreepprroodduuqqcciiuullii jjaannmmrrTTeelloobbiiss kkvvlleevvaa... More

Read the publication