ჰარმონიული და ჯანსაღის აღზრდის ეროვნული კონცეფცია
Read

ჰარმონიული და ჯანსაღის აღზრდის ეროვნული კონცეფცია

by UNFPA georgia

axalgazrdebis reproduqciuli janmrTeloba – iniciativa samxreT kavkasiaSi harmoniuli da jansaRi aRzrdis erovnuli koncefcia j. qristesaSvili, m. gegeWkori, m. WipaSvili, l. kobalaZe, T. gogotiSvili, i. jalaRania [Year ] თბილისი 2009 More

Read the publication