რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმის პრაქტიკაში
Read

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმის პრაქტიკაში

by UNFPA georgia

1 reproduqciuli janmrTelobis sakiTxebi pirveladi jandacvis rgolis eqimis praqtikaSi damxmare saxelmZRvanelo Tbilisi 2012 saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro gaeros mosaxleobis fondi

Read the publication