გენდერული ურთიერთობები თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში
Read

გენდერული ურთიერთობები თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში

by UNFPA georgia

1 genderuliurTierTobebiTanamedroveqarTulsazogadoebaSi genderuli urTierTobebi Tanamedrove qarTul sazogadoebaSi irina baduraSvili revaz WeiSvili ekaterine kapanaZe Sorena wiklauri mariam sirbilaZe saqarTvelo Tbilisi 2008 gaeros mosaxleobis fondi mosaxleobis... More

Read the publication