ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში
Read

ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში

by UNFPA georgia

qalTa mimarT ojaxSi Zaladobis sakiTxebis erovnuli kvleva saqarTveloSi respodentTa umravlesobis mixedviT, piri, romelsac Zaladoba aqvs Cadenili fexmZime qalis mimarT, maTi Svilis mamaa. “Cemi qmrisgan da misi ojaxisgan Zaladobas ganvicdidi da 17 weli... More

Read the publication