ناونیشان: چۆن خشوعمان هه‌بێت له‌نوێژه‌كانماندا
Read

ناونیشان: چۆن خشوعمان هه‌بێت له‌نوێژه‌كانماندا

by HOUSE ISLAM

‫ﺧ‬ ‫ﭼﯚﻥ‬‫ﻫﻪ‬ ‫ﺸﻮﻋﻤﺎﻥ‬‫ﻟﻪ‬ ‫ﺑێﺖ‬‫ﻧﻮێﮋﻩ‬‫ﻛﺎﻧﻤﺎﻧﺪﺍ‬ [ kurdish – ‫ﻛﻮردی‬ – ‫ﻛﺮدي‬ ] ‫ﻋﺒﺪ‬‫ﭘﺸﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ‬‫ﺭی‬ ‫ﭘێﺪﺍﭼﻮﻧﻪ‬‫ﻭﻩ‬‫ی‬:‫ﻋﻪ‬ ‫ﺳﺎﺑﻴﺮ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﻮﺍﻥ‬‫ﺯﯾﺰ‬ 2011 - 1432 More

Read the publication