چاكەى مانگى موحەڕەم وبیدعەكانى
Read

چاكەى مانگى موحەڕەم وبیدعەكانى

by HOUSE ISLAM

11/30/11 ‫تشەهەب‬ | ‫ىەكاچ‬ ‫ىگنام‬ ‫ەحوم‬ ‫مە‬ ‫ىناكەعدیبو‬ 1/6ba8. org/babet-80 ‫ﺷﺖ‬ ‫ھ‬ ‫ﺑ‬ ‫ری‬ ‫ﭙ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﻰ‬ ‫وﺑﯿﺪﻋ‬ ‫ەم‬ ‫ﻣﻮﺣ‬ ‫ﻣﺎﻧﮕﻰ‬ ‫ى‬ ‫ﭼﺎﻛ‬ ‫ﻳﮫﺪه‬ ‫ﻣﻦ‬ ،‫أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ‬ ‫ﺳﯿﺌﺎت‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫أﻧﻔﺴﻨﺎ‬ ‫ﺷﺮور‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وﻧﻌﻮذ‬ ،‫وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه‬ ،‫وﻧﺴﺘﻌﯿﻨﻪ‬ ‫ﻧﺤﻤﺪه‬... More

Read the publication