جیهانی سێیه‌م
Read

جیهانی سێیه‌م

by Jamil Hama Gharib

‫هم‬‌ ‫سێی‬ ‫جیهانی‬ ‫هر‬‌ ‫نووس‬ ‫و‬ ‫هگر‬‌ ‫هخن‬‌ ‫ر‬ ‫و‬ ‫رووناکبیر‬ ‫ه‬‌ ‫ب‬ ‫بوون‬ ،‫ه‬‌ ‫ک‬ ‫ه‬‌ ‫هی‬‌ ‫شوێن‬ ‫هو‬‌ ‫ئ‬ ‫هم‬‌ ‫سێی‬ ‫جیهانی‬ ‫هک‬‌ ‫هر‬‌ ‫گ‬ ‫هکی‬‌ ‫هی‬‌ ‫هو‬‌ ‫لێککۆڵین‬ ‫هیکچ‬ ‫و‬ ‫هک‬‌ ‫هی‬‌ ‫بروانکام‬ ‫هیکچ‬ ،‫هنووس‬‌ ‫رۆژنکام‬... More

Read the publication