تاریخچە جنبشهای ملی کرد از سعید بدل.
Read

تاریخچە جنبشهای ملی کرد از سعید بدل.

by Mahabad Mokrian

w w w ‫ﻭﻩ‬ .k �‫ﻪﻟ‬ ha ‫ﺎﮐ‬ ke ‫ﺧ‬ le w e. co m

Read the publication